Ułatwienia dostępu

Prawa pacjenta

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA

Podstawowe unormowanie prawne to:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 64 ) ze zmianami.

Ustawa obowiązuje od 5 czerwca 2009 r.


Według w/w ustawy do najważniejszych praw pacjenta należą:

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych

2. Prawo do informacji

3. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem

4. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczeń zdrowotnych

5. Prawo do poszanowania intymności i godności

6. Prawo do dostępu osobistego i osób upoważnionych do dokumentacji medycznej

7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Tryb składania skarg i wniosków

Tryb składania skarg i wniosków

Sekcja Skarg i Wniosków  w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45,  faks 91 425 11 88

www.nfz-szczecin.pl; e-mail: skargi@nfz-szczecin.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa,  ul. Młynarska 46
Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590

czynna poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00

www.rpp.gov.pl; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Każdy pacjent może złożyć skargę, wniosek, opinię dotyczącą funkcjonowania NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w jednym  z następujących sposobów:

 - ustnie lub telefonicznie u Koordynatora Rejestracji, w Sekretariacie lub u Dyrektora Przychodni; numer tel.  91 50 66 333 (Centrala), 91 422 66 99 (Sekretariat),

 - pisemnie w Przychodni na formularzu dostępnym w Rejestracjach,

 - pisemnie pocztą lub e-mailem do Sekretariatu Przychodni na adres: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian S.J., ul. bł. W. Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin; e-mail:  sekretariat@przychodnie-fabian.pl


Odpowiedź na skargę pisemną następuje w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Przychodni. Odpowiedź na skargę ustną udzielana jest zgodnie z życzeniem pacjenta.